O naší klinice

Kde nás najdete

 

Dětská klinika

Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni

Dětskou kliniku tvoří klasicky strukturovaný lůžkový fond 75 lůžek, příjmová ambulance a odborné ordinace. Lůžkový fond je členěn na jednotku intenzivní a resuscitační péče, hemato-onkologické oddělení, kojenecko-batolecí úsek, úsek větších a chronicky nemocných dětí. Ročně je na klinice hospitalizováno 3500-4000 dětí od novorozeneckého věku do 18 let a 364 dní stáří. Odborné ordinace poskytují vysoce specializovanou, akreditovanou péči a dispenzarizují pacienty v dětské gastro-enterologické, nefrologické, revmatologické, kardiologické, preventivně kardiologicko-metabolické, pneumologické a hematologické ordinaci. Ročně je v odborných ordinacích vyšetřeno na 7000 pacientů.

Výuka oboru pediatrie pro magisterské i bakalářské studium všeobecného a zubního lékařství je v celém rozsahu zajištěna celkem 9 pedagogickými pracovníky fakulty (2 profesoři, 1 docent a 6 odborných asistentů). Na dětské klinice je realizována postgraduální výuka pro studenty doktorského studijního programu (DSP) v oboru pediatrie i lékaře v přípravě na specializační atestace. V DSP je na klinice 7 lékařů v prezenční nebo kombinované formě studia.

Vědecko výzkumná činnost kliniky má klinickou i experimentální komponentu. V oblasti klinického výzkumu je řešena problematika nových laboratorních ukazatelů k aktivnímu vyhledávání onkologických onemocnění, patogeneze rozvoje závažných autoimunitních onemocnění a jejich případná asociace s infekci Helicobacter pylori, indentifikace endoteliální dysfunkce a aktivní prevence hypertenzní nemoci a poruch lipidového metabolizmu v dětském věku a proteomické identifikace signálních molekul syndromu multiorgánového selhání u kriticky nemocných dětí. V experimentální části je výzkum zaměřen na etiopatogeneze orgánové, tkáňové a molekulární interakce v průběhu umělé plicní ventilace konvenčními i nekonvenčními režimy zdravých a poškozených plic.

Dětská klinika má dlouhodobou, aktivní vědecko výzkumnou spolupráci se zahraničními partnery: Royal Brompton and Harefield Hospital NHS Trust, London, Velká Británie a Albany Medical Center, School of Medicine, University of Albany,  New York, USA. Nově byla navázána spolupráce s National Heart and Lung Institute, Faculty of Medicine, Imperial College  London, Velká Británie.

Pracoviště dětské kliniky získalo několik významných ocenění. Čtyři konferenční publikace vědeckého výzkumu byly významně oceněny na mezinárodních pediatrických kongresech. Vědecká monografie Sýkora, Josef et al. Onemocnění žaludku a dvanáctníku v dětském věku. Praha, Triton, 2002, ISBN 80-7254-212-5 byla oceněna Českou pediatrickou  společnosti ČLS JEP cenou za nejlepší práci v oboru dětské gastroenterologie, která byla publikována v České republice nebo v zahraničí za období 2001 až 2002.

Ediční činnost lékařů kliniky a významné publikace v nakladatelství karolinum: Stožický, František et al. Základy dětského lékařství, 2006, Karolinum ISBN 80-246-1067-1; kapitoly v monografii Novák, Ivan et al. Intenzivní péče v pediatrii, 2008, Karolinum ISBN 978-80-246-1474-8; Galen ISBN 978-80-7262-512-3.

Pracoviště je klasicky profilováno pro poskytování vysoce specializované léčebně preventivní péče o pacienty dětského věku. Jednotka intenzivní a resuscitační péče dětské kliniky je součástí Dětského traumacentra Plzeň a poskytuje resuscitační péči o kriticky nemocné pacienty z plzeňského a karlovarského kraje.

 

Zpracoval: prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD., přednosta kliniky